Algemene voorwaarden

Huureenvakantiehuis.com, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven, Nederland, onder nummer 17278010 met als handelsnaam Kimamedia en is met de website Huureenvakantiehuis.com een intermediair voor de verhuur van vakantiewoningen. Huureenvakantiehuis.com geeft op haar websites informatie over verhuurbare objecten en stelt bezoekers van haar websites in de gelegenheid via deze websites verhuurbare objecten te boeken door in contact te komen met de aanbieders. Aanbieders van de verhuurbare objecten die zijn aangesloten bij Huureenvakantiehuis.com worden hierna genoemd ‘Partner ’.

Huureenvakantiehuis.com hanteert de navolgende algemene leveringsvoorwaarden voor haar dienstverlening aan Partner :

1) Objectinformatie: De op de websites te plaatsen informatie over het te verhuren object dient te voldoen aan de door Huureenvakantiehuis.com aangegeven eisen. Partner blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie, waaronder beschikbaarheid van het aangeboden object. Partner vrijwaart Huureenvakantiehuis.com voor schendingen van copyright, zoals bijvoorbeeld van door Partner ter beschikking gesteld of voor gebruik aangewezen fotomateriaal en/of tekstuele bijdragen. 
Het is Huureenvakantiehuis.com uitdrukkelijk en onverkort toegestaan de door Partner verstrekte informatie te gebruiken voor marketingdoeleinden. Huureenvakantiehuis.com is gerechtigd alle ter beschikking gestelde verhuurbare objecten alsmede alle zaken daarmee samenhangende te gebruiken in haar marketingcommunicatie uitingen in welke vorm dan ook. Huureenvakantiehuis.com heeft tevens het recht informatie in te korten of te vertalen naar eigen inzicht. 


2) Websites: Het is Huureenvakantiehuis.com uitdrukkelijk en onverkort toegestaan de inrichting van de websites, de verwijzingen naar deze websites en de verwijzingen vanuit de websites naar eigen goeddunken aan te passen. De op de websites aanwezige functionaliteit en werkwijze kan zonder nadere toestemming van Partner worden gewijzigd. 
Huureenvakantiehuis.com heeft het recht om informatie te vertalen, in te korten, of anderszins aan te passen aan de standaarden die door Huureenvakantiehuis.com worden gehanteerd. Huureenvakantiehuis.com mag informatie weglaten of aanpassen indien zij van mening is dat deze informatie onjuist of niet relevant is. Huureenvakantiehuis.com zal de informatie en de aanbiedingen van Partner behalve op haar eigen websites ook mogen aanbieden via websites van derden. 


3) Verplichtingen Partner:
 Partner verplicht zich een verhuurbaar object ter beschikking te stellen ten behoeve van boekingen via de websites van Huureenvakantiehuis.com of daaraan verbonden partners. 
Partner is verplicht de eigen beschikbaarheid, seizoensindeling en prijzen adequaat in te voeren. Op basis van deze beschikbaarheid kan de Partner ook telefonisch worden benaderd door Huureenvakantiehuis.com met als doel een boeking te realiseren. Partner kan zelf beoordelen of deze de boeking op de gestelde datum wil accepteren.

4) Aansprakelijkheid: Huureenvakantiehuis.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van claims van gasten als gevolg of in verband met onjuiste informatie van Partner op de websites of die op een of andere wijze verband houden met door Partner geleverde diensten. 
Partner kan Huureenvakantiehuis.com niet aansprakelijk stellen voor het (tijdelijk) buiten bedrijf zijn van haar websites en aanverwante systemen en verbindingen. 


5) Het recht van weigeren, wijzigen en verwijderen van advertenties: Huureenvakantiehuis.com heeft eenzijdig het recht om advertenties te weigeren of te verwijderen. Huureenvakantiehuis.com heeft ook het recht om advertenties aan te passen indien de inhoud niet strookt met onze algemene voorwaarden, richtlijnen en overige bepalingen. Het vorenstaande in dit artikel geldt ook wanneer de inhoud van de advertentie beledigende en/of kwetsende teksten bevat en/of naar algemeen maatschappelijk aanvaarde normen niet acceptabele inhoud bevat. In geval van verwijdering is Huureenvakantiehuis.com niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die door de verwijdering zou zijn veroorzaakt of zal worden veroorzaakt. Indien voor Huureenvakantiehuis.com direct of indirect op enigerlij wijze wordt benadeeld en/of wanneer er op enig moment imagoschade ontstaat of zou kunnen ontstaan dan is Huureenvakantiehuis.com gerechtigd de advertentiemogelijkheden te beperken of advertenties te verwjderen. De schade die hierdoor op enig moment ontstaat kan op de adverteerder verhaald worden alsmede de extra kosten die Huureenvakantiehuis.com noodzakelijkerwijs moet maken.

6) Door aanmelding/plaatsing van een advertentie op de website verklaart de verhuurder uitdrukkelijk met de onderhavige algemene voorwaarden akkoord te gaan. De verhuurder heeft dit bij de aanmelding van de advertentie op het aanmeldingsformulier aangegeven.

7) Prijzen: Partner garandeert dat de op de websites vermelde prijs overeenkomt met de best beschikbare prijs en dat een betere prijs niet verkregen kan worden door bij Partner zelf te boeken of via een andere partij of medium. Indien verkrijgbaar, is Huureenvakantiehuis.com gerechtigd te leveren tegen de laagst verkrijgbare prijs. Huureenvakantiehuis.com is gerechtigd hierover zelf informatie in te winnen en indien nodig gegevens aan te passen op de website. 
Op een door Partner te bepalen moment voor aanvang van de verhuurdatum kunnen beschikbare objecten op de Huureenvakantiehuis.com websites aangeboden worden met korting. Partner kan aangeven op welke object(en) korting van toepassing is. Partner stelt het kortingspercentage vast per object. Objecten die met korting worden aangeboden, krijgen een extra opvallende vermelding met meer exposure op de websites van Huureenvakantiehuis.com. 
 Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen, gerekend vanaf de factuurdatum. Bij stelselmatig laat betalingsgedrag kan Huureenvakantiehuis.com de deelname door Partner beëindigen. Bij beëindiging van deelname zullen partijen over en weer geen schade in rekening brengen. Wel blijft de reeds in rekening gebrachte commissie, dan wel volgens het overeengekomen abonnement van toepassing is, eventueel vermeerderd met renten en kosten, verschuldigd. Er geldt een opzegtermijn van vier weken.

8) Klachten: Klachten van gasten omtrent het verblijf en/of de geleverde dienstverlening door Partner, dienen door Partner afgewikkeld te worden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Partner. 
Huureenvakantiehuis.com is gerechtigd Partner (al dan niet tijdelijk) uit te sluiten van deelname bij herhaaldelijk gebleken klachten van gasten omtrent het verblijf en/of de geleverde dienstenverlening door Partner . 


9) Controle: Huureenvakantiehuis.com controleert regelmatig of de door Partner opgegeven aanpassingen van beschikbaarheid correct zijn. Bij Regelmatig gebleken onjuistheden ten nadele van Huureenvakantiehuis.com of bij gebleken stelselmatig hoog aantal onjuiste aanpassingen door Partner, kan Huureenvakantiehuis.com Partner uitsluiten van verdere deelname. 


10) Indeling websites: De volgorde waarin Partner en/of diens verhuurbare objecten op de websites staat aangegeven, wordt eenzijdig bepaald door Huureenvakantiehuis.com. Huureenvakantiehuis.com is gerechtigd de volgorde aan te passen op basis van de hoogte van commissie, dan wel de advertentie vergoeding die aan Huureenvakantiehuis.com wordt vergoed, de mate waarin objecten door gasten worden geboekt, de waardering die gasten hebben voor objecten, de beschikbaarheid van objecten en mogelijke combinaties van deze criteria.

11) Slotbepalingen: Daar waar de leveringsvoorwaarden van Huureenvakantiehuis.com in conflict zijn met de leveringsvoorwaarden van Partner, zijn de leveringsvoorwaarden van Huureenvakantiehuis.com leidend en bepalend.

Huureenvakantiehuis.com kan zonder verdere mededeling of benodigde goedkeuring de levering van haar diensten en het recht op commissie dan wel advertentie vergoeding overdragen aan verbonden vennootschappen of aan derden.